Stegi – Onassis Foundation / Michalis Siganidis / WHO[‘S] IS WHO[ON]

Photo © Yannis Soulis / LiFO, Nikos Papanagiotou